Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

na Střední odbornou školu informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826

 

Ředitel Střední odborné školy informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826 v souladu s ustanoveními §59, ustanoveními §60–60n a ustanoveními §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, v souladu s nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v souladu s Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024 a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru:

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví)

 Počet přijímaných uchazečů:             1

Termín pro podání přihlášek: do pátku 28.6. do 10.00 hod. pouze papírovou formou osobně v sekretariátu školy či poštou.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro tento obor jsou následující:

Při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazečů v 2. pololetí 8. třídy (toto vysvědčení nedokládají uchazeči, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020) a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky) s důrazem na známky z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou dostatečnou z předmětů český jazyk, anglický jazyk a matematika a 20 bodů za každou nedostatečnou z těchto předmětů. Uchazečům, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020, nebudou započteny výsledky z 2. pololetí tohoto ročníku, ale výsledky z 1. pololetí 9. ročníku budou započteny dvojnásobně.

Uchazeči dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a uchazeči dle §1 odst. 1 Opatření obecné povahy, kteří mají udělenu dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině prokáží znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru při ověření rozhovorem, jehož součástí bude krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu), popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku, přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce a zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou. Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení „uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru“, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uchazeč uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.

Výpočet bodového zisku

Při přijímacím řízení budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ

  Minimální hranice úspěšnosti jsou stanoveny takto:

V oboru 63-41-M/01 (ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví) mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu na ZŠ minimálně 120 bodů V případě uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je pro případné přijetí podmínkou hodnocení „uspěl v přijímacím rozhovoru z českého jazyka“.

Stanovení pořadí uchazečů, podle nějž budou přijímáni do celkového počtu žáků v oboru

Podle celkového bodového zisku bude stanoveno pořadí, podle nějž budou uchazeči do počtu přijímaných uchazečů přijímáni. Pořadí bude stanoveno pouze u těch uchazečů, kteří splní minimální hranici úspěšnosti, případně kteří uspějí při přijímacím rozhovoru z českého jazyka.

V případě, že stejného bodového zisku z přijímacího řízení dosáhne více uchazečů, o pořadí těchto uchazečů rozhodnou v daném pořadí následující kritéria:

 • Bodový zisk za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy (případně z jiného posledního ročníku povinné školní docházky)
 • Součet známek z matematiky na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Součet známek z českého jazyka na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Součet známek z anglického jazyka na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)

Školní přijímací zkoušku ani talentovou zkoušku ředitel školy pro tento obor nestanovil.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro tento obor třeba dokládat.

Každý uchazeč musí doložit základní školou potvrzené hodnocení výsledků vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku (s výjimkou uchazečů, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020) a 1. pololetí 9. ročníku (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky) včetně vypočtených průměrů známek z povinných předmětů s přesností na dvě desetinná místa.

Pokud bude uchazeč konat rozhovor ověřující znalost českého jazyka, absolvuje tento rozhovor v pátek 28. června 2024 v 10:00 hod. v budově SOŠ informatiky a spojů Kolín, Jaselská 826.

 

V Kolíně dne 21. června 2024                                                                      Ing. Miloš Hölzl

ředitel školy

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Výsledky 3. kola příjímacího řízení ve školním roce 2023/24 28.6.2024
  V přiložené výsledkové listině je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v maturitního oboru Bankovnictví a pojišťovnictví Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby vyplnili  elektronický dotazník žáka pro nástup na SŠ nejpozději […]
  Hynek Kohout
 • Čtvrtý ročník školního veletrhu fiktivních firem 28.6.2024
  V pondělí 24. června 2024 se konal již tradiční školní veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo rekordních 11 firem ze tříd 2C, 2P, 3C, 3P. Pro studenty ze třetích ročníků to […]
  admin
 • Podzimní termíny maturitních zkoušek 27.6.2024
  Termíny podzimních maturitních zkoušek jsou stanoveny takto:  2.9. – 6.9.2024 – didaktické testy 9.9. – 13.9. – písemné a praktické zkoušky 16.9. – 20.9. ústní zkoušky profilové části Přesný rozpis […]
  Hynek Kohout
 • Volba jazyků pro žáky budoucího prvního ročníku 27.6.2024
  Všichni žáci budoucího prvního ročníku, budou mít cizí jazyk, který si vybrali jako svou první volbu.
  Hynek Kohout
 • Ohlasy na studentské praxe v rámci programu Erasmus + 23.6.2024
  Malé ohlédnutí za za tím, jak probíhaly zahraniční praxe v Portugalsku očima některých našich studentů: „Letošní praxi jsme my, studenti cestovního ruchu, vykonávali v hotelu Urban v Braze. Praxe nám […]
  admin