Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty, úřední hodiny, zřizovatel, důvod založení subjektu …

1.) Důvod a způsob založení subjektu

Název školy:
Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Jaselská 826, Kolín

Adresa školy:
Jaselská 826 , 28090 Kolín

Právní forma:
Příspěvková organizace

Zřizovatel:
Středočeský kraj

Adresa zřizovatele:
Zborovská 11, 150 21 Praha

Zřizovací listina ve znění:

Dodatku č.1 ze dne 25.června 2003 č.j.OŠMŠ/10614/2003
Dodatku č.2 ze dne 27.června 2005 č.j.8881/2005/ŠKO
Dodatku č.3 ze dne 12.dubna 2007 č.j.39028/2007/KUSK
a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30.listopadu 2009

Ředitel:
Ing. Miloš Hölzl

Identifikace školy:
IZO 110036816

IČO:
66493030

REDIZO:
600007189

Součásti školy:
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Domov mládeže
Školní jídelna

 

Číslo telefonu:
+420 321 752611

 

E-mail:
info@soskolin.cz

 

Webové stránky:

Home

 

Vymezení   předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.

Seznam oborů – bude vytvořen odkaz

2.) Poskytování informací

Informace poskytují:
Ing. Miloš Hölzl – ředitel školy, tel. 321752661, milos.holzl@soskolin.cz
Mgr. Jiří Tuček – statutární zástupce ředitele, tel. 321752363, jiri.tucek@soskolin.cz
Mgr. Hynek Kohout, Ph.D. – zástupce ředitele, tel. 321752663, hynek.kohout@soskolin.cz
Alena Benešová – hospodářka, tel. 321752367, alena.benesova@soskolin.cz
Marcela Novotná, sekretářka, tel. 321752660, marcela.novotna@soskolin.cz

 

Úřední hodiny sekretariátu ředitele školy:

pondělí – pátek 7:00 – 14:00 (jinak dle dohody)

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne škola žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústní nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti škole. Týká-li se žádost zveřejněné informace, škola sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O této skutečnosti uvědomí žadatele do tří dnů od podání žádosti.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pověřený pracovník je povinen prokazatelně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

 

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

 

3.) Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů

 

Všechny stížnosti je nutné urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

  • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
  • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
  • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
  • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
  • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

 

4.) Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání
Odvolání je přípustné:
Proti rozhodnutí ředitele školy uvedeným v § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
V případě rozhodnuti o nepřijetí ke studiu na středních školách do 3 dnů od doručení rozhodnutí (§ 60, odst 19. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Odvolání se podává prostřednictvím školy.
Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

5.) Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici v sekretariátu školy.

Věcné náklady:

  • pořízení kopie – formát A4
  • pořízení kopie v elektronické podobě
  • papír – formát A4
  • náklady spojené s odesláním požadované informace dle sazebníku České pošty, s.p.

Osobní náklady:

(v případě, že poskytnutí požadované informace vyžaduje činnost nad rámec běžných povinností pověřeného pracovníka) Vychází se z průměrné hodinové mzdy násobené časovou náročností vyhledání a poskytnutí informace. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem proti potvrzení na pokladně školy.

6.) Úřední hodiny pokladny a kanceláře školy pro studijní agendu školy

Pokladna a kancelář pro studijní agendu školy vyřizuje veškeré platby studentů (mimo placení poplatků za stravné a ubytování), hotovostní platby za poskytnuté služby (druhopisy, pronájem školních prostor, zálohy a platby na akce pořádané školou, atd.), dále veškerá potvrzení o studiu i dalších průkazů.
Studenti hradí náhradu škody v případě ztráty zapůjčených učebnic, studentského průkazu, omluvného listu, vratnou zálohu na klíček od šatní skříňky a zálohu na čip.
Vyplácení zálohy za čip a klíček se uskuteční dnem ukončení studia nebo dnem vykonání maturitní zkoušky. Později záloha na čip i klíček propadá.

Druhopis ročníkového a maturitního vysvědčení lze vystavit proti písemné žádosti žadatele, která obsahuje jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonní nebo e-mailové spojení, upřesnění školního roku, třídy a případně jméno třídního učitele. Druhopis je vystaven do 30 dní od předání žádosti a je vydán pouze osobně do rukou žadatele s platným občanským průkazem.

7.) Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací a její přílohy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Ing. Miloš Hölzl, ředitel školy