Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Školní jídelna

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Alena Benešová, telefon 321752667
alena.benesova@soskolin.cz

telefon kuchyň: 321752669

bank. spojení: KB Kolín, 19-7144000247/0100

Dokumenty:

Přihláška ke stravování – Přihláška
Podmínky stravování – Podmínky stravování
Jídelníček – Aktuální jídelníček


Informační systém školní jídelny

WWW:  www.strava.cz 
Zařízení: 0482             jedinečný identifikátor školní jídelny
Uživatel: xxx                jedinečný identifikátor strávníka

 1. Každý strávník obdrží na svůj e-mail přihlašovací jméno, heslo a odkaz. Heslo si může každý strávník změnit v systému na vlastní. Na uvedeném odkazu, který bude umístěn í na naše stránky, si může odhlašovat stravu, volit stravu atd.
 2. Změna stravy je možná pouze do 10:45 hod. předcházejícího dne
 3. Ve výjimečných případech je možné provádět změnu stravy i po tomto termínu – telefon, e-mail p. Benešová
 4. Student, který nechce používat e-mail, si vyzvedne přihlašovací jméno a heslo přímo u paní Benešové
 5. P. Benešová je pro tyto úkony k dispozici až po 12:45 – ne dříve
 6. Při ztrátě hesla si strávník v systému může vygenerovat heslo nové.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Benešovou


Provozní doba ve školní jídelně

 1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 5:30 do 17:30.
 2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.

 

Výdej stravy je stanoven takto:
snídaně 05:40 – 06:00 06:45 – 07:30
oběd 11:20 – 11:40 (1. ročníky) 12:15 – 12:35 (3. a 4. ročníky) 13:20 – 13:40 (2. ročníky)
večeře 16:50 – 17:20  17:20 – 17:25 přídavky
Výdej obědů do jídlonosičů 10:45 – 11:00

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Přihláška ke stravování

Strávník vyplní přihlášku ke stravování, zařídí se podle pokynů v ní uvedených a odevzdá vedoucí ŠJ. Zároveň s odevzdáním přihlášky nahlásí vedoucí ŠJ své stravovací zvyklosti (např. pravidelné přihlášení stravy jen v určité dny v týdnu).

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zaregistruje u vedoucí ŠJ svůj identifikační čip nebo kartu ISIC, kterými se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v sekretariátu školy nový a znovu provede jeho registraci ve ŠJ (netýká se strávníků, kteří používají ISIC).

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu dostane strávník u vedoucí ŠJ náhradní lístek – stravenku.

Objednávání stravy

Stravu lze objednat systémem strava.cz případně pomocí telefonu, e-mailem nebo osobně.
Odhlášky stravy se provádějí nejpozději den předem do 10:45 hod. nebo v případě nemoci do 7:00 hod. ráno příslušného dne.

V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno v době výdeje si oběd odebrat do jídlonosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 1. Hotově – pouze výjimečně, pokud není jiná možnost nebo neprošla bankovní platba
 2. Bezhotovostně – pomocí inkasa z bankovního účtu. Platbu je třeba nastavit na nejpozději 25. den v měsíci pro objednání stravy na následující měsíc. Pokud transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na každý stravný den v měsíci, pokud předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny). V případě dostatečných finančních prostředků na účtu bude inkaso a objednání stravování automaticky fungovat po celou dobu studia. V případě odhlášení stravy v daném měsíci, bude snížena záloha stravného na další měsíc. Konto strávníka se nuluje vždy v měsíci červnu.

Úplata za stravování

 1. Úhrady strávníků dle kategorií:
  • žáci starší 15 let – snídaně 28 Kč , oběd 35 Kč, večeře 35 Kč
  • zaměstnanci vlastní organizace – oběd 24 Kč včetně příspěvku FKSP
  • cizí strávníci – oběd 90 Kč (zároveň cena oběda bez dotace)
 2. Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předkládané nepřítomnosti obědy odhlásit.

V případě ukončení stravování musí strávník informovat buď osobně nebo formou výstupního listu vedoucí ŠJ o ukončení stravování. Vedoucí ŠJ zároveň provede blokaci strávníka. Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen do 30 dnů.

Pokyny pro strávníky

 1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.
 2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
 4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).
 5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.
 6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada.
 7. Jídelní lístek je k dispozici na internetu, ve školní jídelně, na nástěnce školy a u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
 8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 9. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.
 10. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a u vedoucí školní jídelny.

Podmínky školního stravování

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

 
Úhrady za stravování a ubytování se provádí inkasní platbou. Pro strávníka z toho vyplývá povinnost sepsat u svého bankovního ústavu souhlas k inkasu. Strávník může využít služeb jakékoliv banky. Platba v hotovosti se provádí pouze tehdy, když neprojde platba z účtu. Každý strávník by měl na svém účtu zanechat dostatečné množství finančních prostředků, aby se mohlo vždy k 25. dni v měsíci provést inkaso. Při sepisování inkasa by měl docházející žák limitovat inkaso částkou 1000,- Kč a ubytovaný žák částkou 3200,- Kč. Potvrzení o souhlasu k inkasu je třeba sepsat již za měsíc srpen, protože platba za ubytování a stravování se provádí zálohově na měsíc dopředu.

Cena za ubytování pro školní rok 2020/2021 je stanovena 1000,- Kč/měsíc,
ubytování sám na pokoji 1200,-Kč/měsíc, stravování činí – snídaně 28,- Kč, oběd 35,- Kč a večeře 35,- Kč.
Vzhledem ke způsobům financování si provozovatel domova mládeže vyhrazuje právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku, dle vyhlášky č. 64 / 1992 Sb., o domovech mládeže, vyhlášky č. 48 / 1993 Sb.., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Strávník sepíše souhlas k inkasu pro č. účtu 19-7144000247/0100 (prosím nevyplňujte variabilní symbol!!!). Souhlas můžete sepsat pomocí internetového bankovnictví Vaší banky a zaslat k rukám p. Benešové kopií tohoto potvrzení.
Ke stravování je žák přihlášen odevzdáním Přihlášky ke stravování. Přihlášení k odběru stravy platí po celou dobu studia. Odhlášení z odběru stravy, musíte provést osobně, telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny.
Pokud škola obdrží zálohu na stravování, je žák přihlášen automaticky na další měsíc, jídlem č.1. Chod č.2 si objednává individuálně. Pokud škola zálohu neobdrží, žák nemá další měsíc stravu nahlášenou. Vzniklou situaci musí řešit osobně u vedoucí ŠJ.
Přihlášku s potvrzením o souhlasu k inkasu zašlete nebo doručte zpět na adresu školy nejpozději do 10. srpna 2020 (osobně, poštou nebo e-mailem). Můžete použít emailovou adresu alena.benesova@soskolin.cz.

 

 

Vedoucí školní jídelny

Benešová Alena

Tel. 321752667

alena.benesova@soskolin.cz