Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2020/2021

 

Přijímací Řízení

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu odevzdávají uchazeči nejpozději do 1. března 2021. Státní přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají 12.4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce na 1. místě), případně 13.4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce na 2. místě). Termín 2. kola přijímacího řízení na případná volná místa v jednotlivých oborech bude zveřejněn na webových stránkách školy. Potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu je vyžadováno pouze u maturitního oboru Technik informačních systémů a nematuritního oboru Elektrikář.

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, prospěch uchazečů v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ s důrazem na známky z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, výsledek testu při dnech otevřených dveří a doklady o  účasti na vědomostních soutěžích (celkem maximálně 750 bodů).
Maximální bodová hodnota výsledků přijímacích zkoušek bude přitom v souladu se školským zákonem tvořit 60 % celkového bodového zisku (450 bodů). Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou čtyřku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika a 20 bodů za každou pětku z těchto předmětů. Za test při dnu otevřených dveří může uchazeč získat až 30 bodů a za účast ve vyšším než školním kole vědomostních soutěží /olympiád 10 bodů.

Do podání přihlášky zbývá:

2021/03/01 00:00:00
Při obou dnech  otevřených dveří budou mít uchazeči možnost zúčastnit se testu z oblasti práce s počítačem (obory Informační technologie, Mechanik elektrotechnik) a z oblasti všeobecných studijních předpokladů (obory Peněžní a logistické služby, Bankovnictví a pojišťovnictví, Cestovní ruch a rekreologie a Ekonomika ve státní správě). Úspěšní řešitelé těchto testů získají bodovou bonifikaci maximálně 30 bodů v závislosti na počtu správně zodpovězených otázek (celkový počet otázek je 30, minimální počet správných odpovědí pro přiznání bonifikace je 15). Další bonifikaci ve výši 10 bodů mohou získat žáci, kteří k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech vědomostních soutěží z jednotlivých předmětů.
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou hodnoceny tak, že výsledný bodový zisk z obou předmětů (maximální zisk je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky) bude vynásoben koeficientem 4,5.

PODÍVEJTE SE NA NABÍZENÉ OBORY!

Podívejte se na nabízené obory pro tento školní rok, prostudujte jejich učební plány, a zamyslete se nad tím, který z nich Vás zaujal nejvíce!

Registrace uchazeče o studium

Po zcela nezávazném vyplnění a odeslání formuláře budou registrovaní uchazeči pravidelně informováni o podrobnostech přijímacího řízení, studia zvoleného oboru a o dalších skutečnostech potřebných k zodpovědnému výběru budoucí školy. Uchazeči budou moci klást vedení školy dotazy, které jim budou obratem zodpovězeny.

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Stáhněte a elektronicky vyplňte danou přihlášku. Ohlídejte si správné datum a nezapomeňte se přihlásit na naší školu včas!

Podmínky pro přijímání žáků do maturitních oborů

Při přijímacím řízení budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za test při dnech otevřených dveří, za účast v soutěžích a za přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 60 žáků v oborech Informační technologie a Ekonomika a podnikání (školní vzdělávací programy Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví) a 30 žáků v oboru Technik informačních systémů.

Minimální hranice úspěšnosti je stanovena takto:

a) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za test při dnech otevřených dveří a účast v soutěžích v oboru Informační technologie minimálně 30 bodů a v ostatních oborech minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).
b) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

Příklad 1

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,93 a neměl žádnou čtyřku (=37 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 2,14 a měl čtyřku z matematiky (16-10=6 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 43 bodů. Zároveň konal test při dnu otevřených dveří se ziskem 22 bodů a neúčastnil se ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 65 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.
Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 65+54+108=227 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Příklad 2

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,78 a neměl žádnou čtyřku (=52 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 1,64 a opět neměl žádnou čtyřku (66 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 118 bodů. Test při dnu otevřených dveří nekonal a neúčastnil se ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 118 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.
Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 118+27+108=253 bodů, nebude přijat.

NASBÍREJTE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Pokud máte vše řádně přečtené, a zajímáte se, kdy se k nám můžete přijít podívat, navštivte sekci věnovanou Dnu Otevřených Dveří. Budeme se na Vás těšit!