Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

                   

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

na Střední odbornou školu informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826

 

Ředitel Střední odborné školy informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826 v souladu s ustanoveními §59, ustanoveními §60–60n a ustanoveními §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, v souladu s nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v souladu s Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024 a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

 1. kolo přijímacího řízení do následujících studijních oborů:

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví)

 Počet přijímaných uchazečů:             8

18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Kybernetická bezpečnost)

 Počet přijímaných uchazečů:             2

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro jednotlivé obory jsou následující:

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky z 1. kola přijímacího řízení, prospěch uchazečů v 2. pololetí 8. třídy (toto vysvědčení nedokládají uchazeči, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020) a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky) s důrazem na známky z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky a doklady o účasti na vědomostních soutěžích (celkem maximálně 720 bodů).

Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou dostatečnou z předmětů český jazyk, anglický jazyk a matematika a 20 bodů za každou nedostatečnou z těchto předmětů. Uchazečům, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020, nebudou započteny výsledky z 2. pololetí tohoto ročníku, ale výsledky z 1. pololetí 9. ročníku budou započteny dvojnásobně.

Bonifikaci ve výši 10 bodů mohou získat žáci, kteří k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech vědomostních soutěží z jednotlivých předmětů (olympiád).

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou hodnoceny tak, že výsledný bodový zisk z obou předmětů (maximální zisk je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky) bude vynásoben koeficientem 4,5, přičemž se započítává vždy lepší výsledek z obou termínů jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči dle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, a uchazeči dle §1 odst. 1 Opatření obecné povahy, kteří mají udělenu dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, mohli v 1. kole požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, V případě prominutí zkoušky z českého jazyka bude znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru ověřena rozhovorem, jehož součástí bude krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu), popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku, přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce a zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou. Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení „uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru“, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uchazeč uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.

Výpočet bodového zisku

Při přijímacím řízení budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za účast v soutěžích a za jednotné přijímací zkoušky.

Minimální hranice úspěšnosti jsou stanoveny takto:

V oboru 18-20-M/01 Informační technologie (ŠVP Kybernetická bezpečnost) mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 15 bodů z matematiky.

V oboru 63-41-M/01 (ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví) mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

Stanovení pořadí uchazečů, podle nějž budou přijímáni do celkového počtu žáků v oboru

Podle celkového bodového zisku bude stanoveno pořadí, podle nějž budou uchazeči do počtu přijímaných uchazečů přijímáni. Pořadí bude stanoveno pouze u těch uchazečů, kteří splní minimální hranici úspěšnosti, případně kteří uspějí při přijímacím rozhovoru z českého jazyka.

V případě uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je pro stanovení pořadí pro účely přijímání rozhodující redukované pořadí uchazečů vytvořené bez započtení výsledku přijímací zkoušky z českého jazyka. Podmínkou pro jejich případné přijetí je zároveň hodnocení „uspěl v přijímacím rozhovoru z českého jazyka“.

V případě, že stejného bodového zisku z přijímacího řízení dosáhne více uchazečů, o pořadí těchto uchazečů rozhodnou v daném pořadí následující kritéria:

 • Celkový bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky (z matematiky i českého jazyka) – toto kritérium neplatí pro uchazeče s prominutou zkouškou z českého jazyka
 • Bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky z matematiky
 • Bodový zisk za celkový průměrný prospěch na ZŠ (2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy, případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Bodový zisk za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy (případně z jiného posledního ročníku povinné školní docházky)
 • Součet známek z matematiky na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Součet známek z českého jazyka na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Součet známek z anglického jazyka na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy i 1. pololetí 9. třídy (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky)
 • Preference školy (oboru) na přihlášce žáka

Školní přijímací zkoušku ani talentovou zkoušku ředitel školy pro tento obor nestanovil.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro tento obor třeba dokládat.

Každý uchazeč musí doložit základní školou potvrzené hodnocení výsledků vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku (s výjimkou uchazečů, kteří absolvovali 8. ročník ve školním roce 2019/2020) a 1. pololetí 9. ročníku (případně z jiných posledních dvou ročníků povinné školní docházky) včetně vypočtených průměrů známek z povinných předmětů s přesností na dvě desetinná místa.

Pokud chce uchazeč, který absolvoval na základní škole vyšší než školní kolo vědomostních soutěží (olympiád), získat bonifikaci 10 bodů, musí doložit potvrzení o účasti na takové soutěži.

Pokud byla uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a jeho nezbytná znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem, absolvuje tento rozhovor v úterý 4. června 2024 v 9:30 hod.

Přijatí uchazeči musí nejpozději v den nástupu ke studiu doložit úspěšné ukončení základního vzdělávání.

 

 

V Kolíně dne 16. května 2024                                                                      Ing. Miloš Hölzl, ředitel školy

RSS Aktuality – SOSKOLIN

 • Po královské cestě s průvodci ze spojů 17.6.2024
  V úterý 11. 6. se studenti 3C opět ujali rolí průvodců, a to tentokrát v ulicích Prahy. Jejich úkolem bylo seznámit účastníky prohlídky s nejzajímavějšími památkami známé Královské cesty vedoucí od Prašné brány, […]
  admin
 • Slavnostní předání Certifikátů ECDL Expert 14.6.2024
  Dne 11. června 2024 proběhlo slavnostní předání Certifikátů ECDL Expert, které získalo 16 žáků naší školy, což je mimořádný úspěch, neboť za celou desetiletou historii testování ECDL v této úrovni nezískalo […]
  admin
 • Dobrý den, Maďarsko – Szia, Magyarország 12.6.2024
    6. a 7. června třídy 2P a 3C absolvovaly dvoudenní exkurzi do Maďarska. Cílem bylo osmé největší město EU, Královna Podunají spojující kopcovitou část Budy s Peští – Budapešť.   […]
  admin
 • Historicky první soutěž pro základní školy v IT dovednostech ovládli žáci z Velkého Oseka 5.6.2024
  Ve čtvrtek 30. května 2024 se na naší škole konala HITPARÁDA IT DOVEDNOSTÍ pořádaná pro žáky základních škol 7. a 8. tříd. První ročník se vydařil, celý den se nesl nejen v soutěžním duchu, […]
  admin
 • Králický Sněžník pokořen 4.6.2024
  I letos se studenti a studentky 3. ročníků vydali na turistický kurz na Dolní Moravu. Čekala je tam turistika, lanové centrum a návštěva všech moderních atrakcí, které Dolní Morava v […]
  admin