Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Přijímací Řízení

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu odevzdávají uchazeči nejpozději do 1. března 2023. Státní přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení se konají 13.4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce na 1. místě), případně 14.4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce na 2. místě). Termín 2. kola přijímacího řízení na případná volná místa v jednotlivých oborech bude zveřejněn na webových stránkách školy. Potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu je vyžadováno pouze u maturitního oboru Technik informačních systémů. Doložení lékařského potvrzení (pouze u oboru Technik informačních systémů), se dokládá na přihlášce na SŠ. U oborů Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví a Informační technologie se lékařské potvrzení nedokládá.

 

Podmínky pro přijetí jsou následující:

 1. Vyhovění podmínkám přijímacího řízení a dosažení požadovaného počtu bodů pro přijetí do vybraného oboru
 2. Doložení lékařského potvrzení (pouze u oboru Technik informačních systémů), dokládá se na přihlášce na SŠ
 3. Potvrzení zájmu studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku (dokládá se po obdržení rozhodnutí o přijetí)
 4. U studenta cizince doložení oprávněnosti pobytu
 5. Doložení vysvědčení z 9. třídy o ukončení vzdělávání na ZŠ (dokládá se při zahájení školního roku při nástupu do 1.ročníku)

Přijímací zkoušky

 1. Pokud se žák hlásí na 2 maturitní obory na naší škole, koná státní přijímací zkoušku CERMAT na naší škole v obou termínech, a to 13.4. a 14.4.2023
 2. Pokud se žák hlásí na školu, kde je v rámci přijímacího řízení státní přijímací zkouška CERMAT, účastní se na naší škole pouze 1. nebo 2. termínu přijímací zkoušky podle toho, zda si uvedl naši školu na prvním nebo druhém místě na přihlášce na SŠ

Při přijímacím řízení budou zohledněny výsledky státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, prospěch uchazečů v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ s důrazem na známky z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, doklady o účasti na vědomostních soutěžích a výsledek testu při dnech otevřených dveří (celkem maximálně 720 bodů).

Maximální bodová hodnota výsledků přijímacích zkoušek bude přitom v souladu se školským zákonem tvořit minimálně 60 % celkového bodového zisku (450 bodů). Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou hodnoceny tak, že výsledný bodový zisk z obou předmětů (maximální zisk je 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky) bude vynásoben koeficientem 4,5. Maximální bodová hodnota za prospěch na základní škole bude tvořit 260 bodů. Za průměrný prospěch 1,00 v každém pololetí získá uchazeč 130 bodů, za průměrný prospěch 2,30 pak získá 0 bodů. Každá setina v tomto intervalu znamená 1 bod, průměrný prospěch horší než 2,30 bude obodován stejným systémem zápornými body. Od vzniklého bodového zisku bude odečteno v obou pololetích 10 bodů za každou čtyřku z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika a 20 bodů za každou pětku z těchto předmětů a dále 20 bodů za druhý stupeň z chování a 50 bodů za třetí stupeň z chování. Za účast ve vyšším než školním kole vědomostních soutěží /olympiád může uchazeč získat 10 bodů. Tuto bonifikaci mohou získat žáci, pokud k přihlášce doloží doklad o reprezentaci školy ve vyšších než školních kolech vědomostních soutěží z jednotlivých předmětů.Informace o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče – cizince

Doklady, které je třeba doložit:

 1. Vysvědčení 8. a 9. třída
 2. Zdravotní pojištění
 3. Pas
 4. Potvrzení o dočasném pobytu (statut uprchlíka)
 5. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 6. Žádost o složení zkoušky z matematiky (ukrajinský jazyk)
 7. Přihláška na střední školu – možno vytisknout zde.
 8. V případě přihlášky ke studiu oboru Mechanik elektrotechnik – ŠVP Technik informačních systémů je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu

Pokud uchazeč-cizinec požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a bude mu při splnění podmínek prominuta, bude jeho znalost tohoto jazyka ověřena rozhovorem sestávajícím se z následujících částí:

 • krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu) – součástí jsou odpovědi na dotazy komise k těmto oblastem
 • popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku
 • přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce
 • zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou

Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.

Úpravy podmínek přijímacího řízení na SŠ v roce 2023 pro uchazeče – cizinceDo podání přihlášky zbývá:

2023/03/01 00:00:00

PODÍVEJTE SE NA NABÍZENÉ OBORY!

Podívejte se na nabízené obory pro tento školní rok, prostudujte jejich učební plány, a zamyslete se nad tím, který z nich Vás zaujal nejvíce!

Videoprezentace školy

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU!

Stáhněte a elektronicky vyplňte danou přihlášku. Ohlídejte si správné datum a nezapomeňte se přihlásit na naší školu včas!

Podmínky pro přijímání žáků

Při přijímacím řízení do maturitních oborů budou sečteny dosažené bodové zisky za prospěch na ZŠ, za účast v soutěžích, za test při dnech otevřených dveří a za přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 60 žáků v oborech Informační technologie a Ekonomika a podnikání (školní vzdělávací programy Cestovní ruch a rekreologie, Bankovnictví a pojišťovnictví) a 30 žáků v oboru Technik informačních systémů.
Při přijímacím řízení do učebních oborů  budou zohledněny výsledky prospěchu v prvém pololetí 8. a 9. třídy na ZŠ (tříletý obor) nebo ve druhém pololetí 3. a 4. ročníku na SŠ (jednoletý pomaturitní obor ). Žáci budou přijímáni podle vzniklého pořadí do počtu 20 žáků v obou oborech.

Minimální hranice úspěšnosti pro maturitní obory je stanovena takto:

 

a) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení prospěchu ze základní školy a připočtení získaných bodů za účast v soutěžích a za test při dnech otevřených dveří  v oboru Informační technologie minimálně 30 bodů a v ostatních oborech minimálně 0 bodů. Výjimku tvoří uchazeči, kteří nedosáhnou tohoto bodového zisku, ale vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka minimálně na 25 bodů (bez násobení koeficientem 4,5) a z matematiky minimálně na 15 bodů (bez násobení koeficientem 4,5).
b) přijati mohou být uchazeči, kteří dosáhnou při hodnocení výsledků přijímací zkoušky (bez násobení koeficientem 4,5) minimálně 20 bodů z českého jazyka a 10 bodů z matematiky. Výjimku tvoří uchazeči, kteří za prospěch na základní škole získali minimálně 100 bodů. Tito uchazeči mohou být přijati, pokud dosáhnou při přijímací zkoušce minimálně 16 bodů z českého jazyka a 8 bodů z matematiky.

c) v případě uchazečů, kterým byla prominuta přijímací zkouška z českého jazyka, je podmínkou pro jejich přijetí hodnocení „uspěl v přijímacím pohovoru z českého jazyka“.

Příklad 1

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,93 a neměl žádnou čtyřku (=37 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 2,14 a měl čtyřku z matematiky (16-10=6 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 43 bodů. Zároveň se neúčastnil ve vyšším než školním kole žádné vědomostní soutěže. V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 43 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 43+54+108=205 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 12 bodů z matematiky (12*4,5=54 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). V obou přijímacích zkouškách splnil podmínky pro případné přijetí a jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 65+54+108=227 bodů. Uchazeč bude přijat, pokud jeho umístění podle tohoto bodového ziku nebude vyšší než maximální počet přijímaných žáků v oboru.

Příklad 2

Uchazeč dosáhl v 1. pololetí 8. třídy průměrného prospěchu 1,78 a neměl žádnou čtyřku (=52 bodů), v 1. pololetí 9. třídy pak průměrného prospěchu 1,64 a opět neměl žádnou čtyřku (66 bodů). Za prospěch v ZŠ získal tedy celkem 118 bodů. Zúčastnil se v okresním kole olympiády z českého jazyka (10 bodů). V této části přijímacího řízení získal tedy celkem 128 bodů a splnil v této části podmínky pro případné přijetí.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 128+27+108=263 bodů, nebude přijat.

Při přijímacích zkouškách dosáhl 6 bodů z matematiky (6*4,5=27 bodů) a z českého jazyka 24 bodů (24*4,5=108 bodů). Ve zkoušce z matematiky tedy nesplnil podmínky pro přijetí, a přestože jeho celkový zisk v přijímacím řízení činí 118+27+108=253 bodů, nebude přijat.

NASBÍREJTE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Pokud máte vše řádně přečtené, a zajímáte se, kdy se k nám můžete přijít podívat, navštivte sekci věnovanou Dnu Otevřených Dveří. Budeme se na Vás těšit!