Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2021/2022

 

Poradenství a výchova

Poradenství

Žáci a rodiče,

na naší škole v rámci systému výchovného poradenství jsou žákům poskytovány bezplatné služby akreditovanými odborníky. Jedná se především o snahu řešit výukové a výchovné obtíže, minimalizovat školní neúspěch, vytváření podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti či prevenci rizikového jednání.

Informace v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy podávají výchovní poradci.

Výchovní poradci ve školním roce 2022/23 monitorují třídy takto: 

Mgr. Jana Bulíčková (kabinet č. 8, 1. patro budovy A)

1E, 1C, 1TB, 2C, 2P, 3C, 3M, 3P, 3TA, 4C, 4M, 4TA

Mgr. Michal Moravec (kabinet č. 6, 1. patro budovy A)

1M, 1P, 1TA, 2M, 2TA, 2TB, 3TB, 4P, 4TB

Vážení rodiče, uchazeči o studium, žáci,

Na naší škole působí v rámci školního poradenského centra (spolu s výchovným poradcem, metodikem prevence patologických jevů) také školní speciální pedagog.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání vyžaduje speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobém či dlouhodobém uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně. Vytváří pro tyto žáky podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra individuální vzdělávací plány nebo plány pedagogické podpory.

Tuto funkci na naší škole zastává Bc. Simona Stočesová (kabinet č.5), budova A, II. patro.

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:30 (po předchozí domluvě)

Kariérové poradenství

je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Na následujících webových stránkách naleznete odkazy na oblast kariérového poradenství. Bližší informace můžete získat u Mgr. Moniky Benešové (kabinet 7, 1. patro).

1. Portál ministerstva práce a sociálních věcí – hledání volných míst, statistiky zaměstnanosti

http://portal.mpsv.cz/

2. Nabídka volných míst, práce v zahraničí, přijímací pohovor, profesní životopis

http://www.neflakamse.cz/

3. Poradce při výběru povolání, nabídka volných míst, evropský životopis

http://www.istp.cz/

4. Národní soustava kvalifikací, co musím umět a znát pro vybrané povolání

http://www.narodnikvalifikace.cz/

5. Hledání a volba povolání, psychologie povolání, rady a strategie

http://www.etlabora.cz/

6. Portály s nabídkami pracovních příležitostí

http://www.jobdnes.cz/New/Default.aspx?utm_source=sklik&utm_medium=cpc

http://www.pracevpraze.cz/?idl=3

http://www.placenaprace.cz/hledam-praci/

7. Obecné Informace o kariérovém poradenství

http://www.vychova-vzdelavani.cz/karierove-poradenstvi/

http://www.kariera-poradenstvi.cz/aktuality/

http://www.nuov.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi

http://www.rcv.cz/cs/articles/show/karierove_poradenstvi

http://www.nuv.cz/projekty/karierove-poradenstvi

Enviromentální výchova

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.
Smyslem EVVO je dosažení takového stavu, kdy jsou občané objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.
Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKOKOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.V rámci projektu Recyklohraní bude je škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.
Sběrné nádoby jsou umístěny ve 2. patře. Podrobnější informace najdete na www.recyklohrani.cz

Související odkazy:

  1. www.jaktridit.cz
  2. www.hraozemi.cz
  3. www.cestyapamatky.cz
  4. www.mzp.cz
  5. www.mezistromy.cz
  6. www.svetvnakupnimkosiku.cz
  7. www.ekodomov.cz
  8. www.tonda-obal.cz