Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2023/2024

 

Školní jídelna

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny ke stažení

vedoucí školní jídelny: Alena Benešová, telefon 321752667
alena.benesova@soskolin.cz

telefon kuchyň: 321752669

bank. spojení: KB Kolín, 19-7144000247/0100

Dokumenty:

Přihláška ke stravování – Přihláška – 1. část
Jídelníček – Strava.cz


Informační systém školní jídelny

WWW:  www.strava.cz 
Zařízení: 0482             jedinečný identifikátor školní jídelny
Uživatel: xxx                jedinečný identifikátor strávníka

 1. Každý strávník obdrží na svůj e-mail přihlašovací jméno, heslo a odkaz. Heslo si může každý strávník změnit v systému na vlastní. Na uvedeném odkazu, který bude umístěn í na naše stránky, si může odhlašovat stravu, volit stravu atd.
 2. Změna stravy je možná pouze do 10:45 hod. předcházejícího dne
 3. Ve výjimečných případech je možné provádět změnu stravy i po tomto termínu – telefon, e-mail p. Benešová
 4. Student, který nechce používat e-mail, si vyzvedne přihlašovací jméno a heslo přímo u paní Benešové
 5. P. Benešová je pro tyto úkony k dispozici až po 12:45 – ne dříve
 6. Při ztrátě hesla si strávník v systému může vygenerovat heslo nové.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Benešovou


Provozní doba ve školní jídelně

 1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 5:30 do 17:30.
 2. Provoz školní jídelny bude uzavřen v období státních svátků, ve dnech pracovního klidu a během školních prázdnin.

 

Výdej stravy je stanoven takto:
snídaně 05:40 – 06:00 06:45 – 07:30
oběd 11:20 – 11:40 (1. ročníky + 4C +4P) 12:15 – 12:35 (3. ročníky +4TA+4TB) 13:20 – 13:40 (2. ročníky+4M)
večeře 17:00 – 17:40
výdej obědů do jídlonosičů 10:45 – 11:00

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Přihláška ke stravování

Strávník vyplní Přihláška – 1. část
Přihláška – 1. část přihlášku ke stravování, zařídí se podle pokynů v ní uvedených a odevzdá vedoucí ŠJ. Zároveň s odevzdáním přihlášky nahlásí vedoucí ŠJ své stravovací zvyklosti (např. pravidelné přihlášení stravy jen v určité dny v týdnu).

Na základě vyplněné přihlášky si strávník zaregistruje u vedoucí ŠJ svůj identifikační čip nebo kartu ISIC, kterými se prokazuje v jídelně u snímače (ten informuje kuchařku o přihlášené stravě, případně volbě jídla). Čip platí po celou dobu školní docházky. V případě jeho ztráty nebo znehodnocení si strávník zakoupí v sekretariátu školy nový a znovu provede jeho registraci ve ŠJ (netýká se strávníků, kteří používají ISIC).

Při ztrátě nebo zapomenutí čipu dostane strávník u vedoucí ŠJ náhradní lístek – stravenku.

Objednávání stravy

Stravu lze objednat systémem strava.cz případně pomocí telefonu, e-mailem nebo osobně.
Odhlášky stravy se provádějí nejpozději den předem do 10:45 hod. nebo v případě nemoci do 7:00 hod. ráno příslušného dne.

V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a je možno v době výdeje si oběd odebrat do jídlonosičů. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu.

Úhrada stravného ve školní jídelně

 1. Hotově – pouze výjimečně, pokud není jiná možnost nebo neprošla bankovní platba
 2. Bezhotovostně – pomocí inkasa z bankovního účtu. Platbu je třeba nastavit na nejpozději 25. den v měsíci pro objednání stravy na následující měsíc. Pokud transakce proběhne úspěšně, strávník bude mít přihlášenou stravu na každý stravný den v měsíci, pokud předem neuvede jinak (např. trvale neodhlásí některé dny). V případě dostatečných finančních prostředků na účtu bude inkaso a objednání stravování automaticky fungovat po celou dobu studia. V případě odhlášení stravy v daném měsíci, bude snížena záloha stravného na další měsíc. Konto strávníka se nuluje vždy v měsíci červnu.

Úplata za stravování

Kalkulace stravné: ZDE

 1. Úhrady strávníků dle kategorií:
  • žáci starší 15 let – snídaně 34 Kč , oběd 42 Kč, večeře 42 Kč
  • zaměstnanci vlastní organizace – oběd 32 Kč + doplatek příspěvku FKSP
  • cizí strávníci – oběd 115 Kč (zároveň cena oběda bez dotace)
 2. Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předkládané nepřítomnosti obědy odhlásit.

V případě ukončení stravování musí strávník informovat buď osobně nebo formou výstupního listu vedoucí ŠJ o ukončení stravování. Vedoucí ŠJ zároveň provede blokaci strávníka. Přeplatek za odhlášenou stravu bude vrácen do 30 dnů.

Pokyny pro strávníky

 1. Vstup do jídelny mají povolen pouze strávníci, kteří se v jídelně stravují. Nemají právo se zde zdržovat osoby, které se v jídelně nestravují.
 2. Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pověřených osob.
 3. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vracení nádobí.
 4. Je zakázáno odnášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.).
 5. Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník pověřenému zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.
 6. Za škodu ve školní jídelně, kterou strávník způsobí úmyslně, bude požadována náhrada.
 7. Jídelní lístek je k dispozici na internetu, ve školní jídelně, na nástěnce školy a u vedoucí ŠJ. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku a oznámena strávníkům.
 8. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 9. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.
 10. S provozním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni vyvěšením provozního řádu ve školní jídelně a u vedoucí školní jídelny.

Řád školní jídelny ke stažení

Odevzdáním přihlášky se strávník přihlašuje ke stravování v našem zařízení po celou dobu studia. Zrušit stravování musí každý strávník osobně nebo písemně. Ubytovaní studenti mají povinnost celodenního stravování.

Školní jídelna provádí úhrady za stravování a ubytování inkasní platbou jako zálohu na další měsíc.

Ubytovaný žák je trvale dle stravovacích zvyklostí přihlašován hromadně z měsíce do mě- síce. Tento žák si může osobně měnit na www.strava.cz (0482)pouze obědy. Snídaně a večeře se odhlašují u vedoucí ŠJ Jinak pokud neprovede tuto operaci má strávník automaticky chod č.1.

Přihlašování a odhlašování si provádí každý sám za sebe. Žák je přihlašován z měsíce do měsíce tehdy, jestliže mu na jeho konto je připsána platba na další měsíc. Jinak student není přihlášen, pokud nezaplatí v hotovosti v kanceláři u p.Benešové.

Ubytovaný žák má možnost objednat si na pátek místo teplého oběda studený balíček, který mu bude vydán při snídani dle seznamu. Balíčky je třeba hlásit při změnách na celý měsíc (nutné)! Vzhledem k předzásobení vhodných potravin na tento balíček. Balíček neplatí pro docházejícího strávníka.

Ubytovaný žák má povinnost celodenního stravování (vyjímky pouze s lékařským potvrzením a se souhlasem ředitele školy).

Pokud žák onemocní během dne, nedostává žádnou náhradu za neodebranou stravu.

Změny v chodech obědů na následující den je třeba hlásit nejpozději do 10,20 hod osobně nebo přes www.strava.cz, pak již nebudou změny provedeny, pouze z důvodu nemoci lze provést odhlášení nejpozději do 7 hodin následujícího dne přes vedoucí ŠJ. Změny stravovacích zvyklostí lze provádět na začátku školního roku a v pololetí. Jinak by měl student dodržet uzavřenou smlouvu na ubytování a stravování. Jídelníček se vyvěšuje kolem 25. v měsíci a rovněž je na k nahlédnutí na www.soskolin.cz nebo na strava.cz.

Pro všechny strávníky platí okamžitě nahlásit ztrátu čipu, aby nemohl být zneužit cizí

osobou.

Při prvním objednání si nahlaste stravovací zvyklosti (praxe). Přihlášený strávník se musí ze stravování odhlásit osobně, jinak mu je stravování ukončeno podpisem výstupního listu.

Neplatiči jsou včas informováni o neuhrazení zálohy a je třeba nedoplatek uhradit hotově v kanceláři p.Benešové před objednáním stravy na další měsíc. Neplatičům je zaslaná upomínka, pokud dluh neuhradí, je věc řešena právní cestou. Strávník, který dluží, není přihlášen ke stravování a je vyloučen i z DM.

K odběru stravy se používá čip a ISIS karta, v případě zapomenutí je vystavena náhradní stravenka na ten den. K odhlášení ze stravy slouží záznamník tel.321752667, který je v provozu 24 hodin nebo email na alena.benesova@soskolin.cz, který musí být zaslán den předem, aby včas došel. Žák se odhlašuje i elektronicky na www.strava.cz – osobně.

Telefonní číslo 321752667 nebo 321752669!!!

Výdej stravy ve ŠJ- snídaně, obědy a večeře se vydávají podle provozní doby ŠJ, která je vyvěšena na dveřích při vstupu do jídelny. Provozní doba se v průběhu školního roku nemění pouze, vyžaduje-li to provoz školy. Snídaně jsou podávány s dopolední svačinou, polévka je součástí hlavního jídla a večeře jsou dohromady se svačinou. Pití je součásti jednotlivých chodů. Výdejní linka se skládá příbory, tácy, výdej polévky, výdej chodu č.1 a výdej chodu

č.2. Špinavé nádobí se vrací u okénka k tomu určenému. Při stravování se používají podnosy. V jídelně je pedagogický dozor.

Kolín 29.3.2021 Benešová –vedoucí ŠJ

Ukázka snídaně