Jaselská 826, Kolín

321 752 611

info@soskolin.cz

Začátek vyučování

Po - Pá 7:45

Rok 2018/2019

 

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů

V přiložených výsledkových listinách je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v jednotlivých maturitních oborech.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 15.5.2019). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v sekretariátu školy ve čtvrtek 2.5. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod.  Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí do termínu čtvrtek 2.5.2019 14:00 hod. budou zákonným zástupcům zaslána. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvedávat i v dalších pracovních dnech v rozmezí 7.00 – 14.00 hod.

Ekonomika a podnikání – ŠVP Bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a podnikání – ŠVP Cestovní ruch a rekreologie

Informační technologie

Mechanik elektrotechnik

Elektrikář  – tříletý učební obor

 

Uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity oboru, bude nabídnuta možnost studia na naší škole v jiném maturitním oboru. Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 321752663.

RSS Aktuality – SOSKOLIN